Home | Waarom | Hoe | Groepen | Vacature | Contact | Overheidsgebed

Nieuws

HET WAAROM VAN RIJKSGEBED

Welkom bij Rijksgebed

Bidden voor de overheid. Voor christenen is dit dagelijks werk. Meestal gebeurt dit thuis of in de kerk. Echter, ook bij de Rijksoverheid wordt gebeden voor de overheid. Op zowel de ministeries in Den Haag als ook bij de buitendiensten in het land, komen rijksambtenaren in hun lunchtijd bijeen voor gebed. Het collectief van deze voor de overheid biddende ambtenaren wordt Rijksgebed genoemd.

Grondslag en doel van Rijksgebed
Rijksgebed vindt haar bestaan in enkele verzen uit de Bijbel. Het betreft onderstaande passage uit 1 Timotheus 2, vers 1 t/m 4 (Nieuwe Bijbelvertaling).

Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.

Op basis van deze passage uit de Bijbel wordt er concreet gebeden voor het Koninklijk Huis, de Minister-President, de Ministers en Staatssecretarissen en de leden van de Staten-Generaal. Maar ook voor hooggeplaatste ambtenaren zoals de Secretarissen-Generaal, Directeuren-Generaal, directeuren en afdelingshoofden.

Het doel om samen te bidden is vragen om wijsheid voor de beslissingen die deze landsbestuurders (met elkaar) moeten nemen. En voor bescherming voor degenen die dagelijks moeilijke beslissingen moeten nemen.
Er is ook gelegenheid om te bidden voor ieders persoonlijke gebedspunten en/of zorgen over problemen op de werkvloer.