Over het Rijksgebed

Bidden voor de overheid. Voor christenen is dit dagelijks werk. Meestal gebeurt dit thuis of in de kerk. Maar ook bij de Rijksoverheid wordt gebeden voor de overheid. Op zowel de ministeries in Den Haag als ook bij de buitendiensten in het land, komen rijksambtenaren in hun lunchtijd bijeen voor gebed. Deze groepen vormen bij elkaar het Rijksgebed.

In 2003 ontstonden de eerste Rijksgebedsgroepen. Inmiddels zijn op alle ministeries actieve gebedsgroepen.

 

Grondslag en doel van Rijksgebed

Het Rijksgebed vindt haar bestaan in enkele verzen uit de Bijbel. Het betreft onderstaande passage uit 1 Timotheüs 2, vers 1 t/m 4 (Nieuwe Bijbelvertaling).

Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.

Op basis van deze passage uit de Bijbel wordt er concreet gebeden voor het Koninklijk Huis, de Minister-President, de Ministers en Staatssecretarissen en de leden van de Staten-Generaal. Maar ook voor hooggeplaatste ambtenaren zoals de Secretarissen-Generaal, Directeuren-Generaal, directeuren en afdelingshoofden.

Het doel om samen te bidden is vragen om wijsheid voor de beslissingen die deze landsbestuurders (met elkaar) moeten nemen. En voor bescherming voor degenen die dagelijks moeilijke beslissingen moeten nemen. Daarnaast is er ook gelegenheid om te bidden voor ieders persoonlijke gebedspunten, voor (zieke) collega’s en/of zorgen over problemen op de werkvloer.

 

Voor wie

Iedere ambtenaar is welkom bij het Rijksgebed. Gelovig of niet-gelovig, katholiek of protestants, iedereen mag aansluiten of een keertje komen kijken. De groepen bestaan uit hele verschillende mensen met verschillende achtergronden. Wat hen verbindt, is dat ze met elkaar voor de overheid willen bidden in de naam van Jezus Christus.

De Rijksgebedsgroepen komen doorgaans één keer in de week of eens per twee weken bij elkaar in de lunchpauze. Tijdens het eten van een boterham leest iemand een stukje voor uit de Bijbel, wordt daar kort over doorgepraat en worden gebedspunten verzameld. Ook het thema ‘hoe ben je christen op je werk?’ kan worden besproken. Vervolgens wordt voor de verschillende punten met elkaar gebeden. Hardop of in stilte, met de handen gevouwen of niet, dat maakt niet uit. God kijkt immers niet naar de uiterlijke vorm, maar naar ons hart.

Bij ‘Rijksgebedsgroepen’ vind je een overzicht met de contactpersonen. Van harte welkom om een keertje aan te sluiten!